ORGANISATIENOTA

 

††††††††††††††††

Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger††††††††††††††††††††

 

 

 

1.Organisatie

 

Naam

BROEDERSCHAP VAN ONZE-LIEVE-VROUW VAN SCHERPENHEUVEL BOOM v.z.w.

Maatschappelijke

zetel

 

Hoogstraat, 28, 2850 BOOM

 

Secretariaat

P/A, EUROPASTRAAT, 42, 2850 BOOM

Tel.nr

03/844.00.45

e-mail

Boom.scherpenheuvel@skynet.be

Sociale doelstelling

De vereniging stelt zich tot doel de verering van Onze-Lieve-Vrouw uit te dragen, met als hoofdactiviteit het inrichten van een jaarlijkse voetbedevaart van Boom naar Scherpenheuvel en terug.

Juridisch statuut

Vereniging zonder winstoogmerk

 

Verantwoordelijke of gemandateerde voor ondertekening van de organisatienota.

 

Naam

Kris Mampaey

Functie

Voorzitter

†††††††††††

Verantwoordelijken voor informatie over 'rechten en plichten van organisatie en vrijwilliger'.

 

Naam

Kris Mampaey en Bart Scheers

Functie

Voorzitter - bestuurslid

 

Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden bij ongevallen.

 

Naam

Omer Van der Heyden

Functie

Secretaris

Tel. - GSM

03/844.00.45


2.Verzekeringen

 

 

Waarborgen

De burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilliger.

Maatschappij

Axa (vroeger Winterthur) via Interdiocesaan Centrum.

 

Polis bijgevoegd.

 

Waarborgen

Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk.

Maatschappij

Axa (vroeger Winterthur) via Interdiocesaan Centrum

 

Polis bijgevoegd

 

Waarborgen

Rechtsbijstand BA en Lichamelijke schade.

Maatschappij

Axa (vroeger Winterthur) via Interdiocesaan Centrum.

 

Polis bijgevoegd

 

 

3.Vergoedingen

 

De Broederschap O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel Boom betaalt geen enkele vergoeding voor de medewerking als vrijwilliger.Zij betaalt wel aan de vrijwilligers de reŽle kosten gemaakt voor de vereniging op basis van voor te leggen bewijskrachtige kostennotaís.

4.Aansprakelijkheid

 

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.

 

Ingeval de vrijwiliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.

 

Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.


5.Geheimhoudingsplicht

 

De omgang met de informatie die de vrijwilliger ontvangt, moet met de nodige discretie gebeuren.
Het doorgeven van die informatie moet zo gebeuren dat de belangen van de Broederschap Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel Boom niet geschaad worden.In die zin zijn de vrijwilligers gehouden aan de geheimhoudingsplicht zoals opgenomen in artikel 458 van het strafwerkboek.

Volgens artikel 458 van het Strafwetboek.

"Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank".

 

De vermelding "alle andere personen" in de opsomming, kan dus ook op een vrijwiliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is (bv. monitoren bij mindervaliden).

 

 

6.Wederzijdse rechten en plichten

 

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld, een contactpunt bij conflictsituaties.

 

De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken.

 

 

 

 

 

Datum: 24 april 2015

 

Handtekening van de verantwoordelijke

van de organisatie:

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Kris Mampaey††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††