Oprichtingsakte

Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel Boom v.z.w.

Maatschappelijke zetel: Hoogstraat 28, 2850 Boom, gerechtelijk arr. Antwerpen.

TITEL I       VOORAF

 

Tussen ondergetekenden, zijnde:

 

1)   De heer Kris Mampaey,

 

2)   De heer Bart Scheers,

 

3)   Mevrouw Agnes Forceville,

 

4)   Mevrouw Sarah Buelens,

 

5)   De heer Gunter Van den Sande,

 

6)   De heer Gunther Van Hoof,

 

7)   De heer Hendrik Oorts,

 

8)   De heer Frans Oorts,

 

samengekomen te Boom op 24 april 2015, wordt overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de Wet van 21 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1921, zoals onder meer gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, de Wet van 16 januari 2003 en de Programmawetten van 22 december 2003 en 9 juli 2004, onder volgende voorwaarden en omstandigheden, waarvan de statuten als volgt luiden:

 

TITEL II      NAAM/ ADRES/ DOEL/ DUUR

 

Art 1.      Naam

 

De vereniging draagt de naam: Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel Boom v.z.w. genoemd, afgekort v.z.w. Broederschap O.-L.-V. Scherpenheuvel Boom.

 

Art 2.      Adres

 

De zetel van de vereniging is gevestigd Hoogstraat 28 te 2850 Boom, gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

 

Art. 3      Doel

 

De vereniging stelt zich tot doel de verering van Onze-Lieve-Vrouw uit te dragen, met als hoofdactiviteit het inrichten van een jaarlijkse voetbedevaart van Boom naar Scherpenheuvel en terug. De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel.

 

Art. 4      Duur

 

De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht, en kan op elk moment ontbonden worden.

 

TITEL III     DE LEDEN

 

Art. 5      Werkende leden en toegetreden leden

 

In de v.z.w. zijn er werkende leden en toegetreden leden. Werkende leden zijn die leden die binnen het doel van de v.z.w. een verantwoordelijkheid toegewezen krijgen vanuit de Algemene Vergadering.

 

De toegetreden leden zijn leden die aan één van de activiteiten ingericht door de v.z.w. deelnemen of hun jaarlijkse bijdrage betalen. Toegetreden leden kunnen gevraagd of aangeduid worden door de Algemene Vergadering om - onder de verantwoordelijkheid van één van de werkende leden - zich in te zetten tijdens één van de activiteiten ingericht door de v.z.w. De toegetreden leden bezitten de rechten en plichten die hen door de statuten van de v.z.w. zijn toegekend of eventueel in het intern reglement zijn opgenomen. Zij hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering.

 

Art. 6      Werkende leden: aantal

 

Er zijn minimum 5 werkende leden; er is geen maximumaantal bepaald.

 

Art. 7      Werkende leden: procedure

 

De Algemene Vergadering van de v.z.w. is bevoegd voor het aanstellen van de werkende leden. De aanstelling kan gebeuren wanneer 2/3e van de Algemene Vergadering aanwezig is om deze aanstelling te stemmen. De stemming gebeurt op basis van unanimiteit.

 

Art. 8      Werkende leden: einde

 

Elk werkend lid kan op elk moment ontslag nemen uit de v.z.w. Het ontslag gebeurt schriftelijk of per e-mail en wordt overgemaakt aan de voorzitter van de raad van bestuur. Het werkend lid dat ontslag neemt moet geen opzegtermijn in acht nemen. Indien door het ontslag het aantal werkende leden onder het wettelijk of statutair minimum daalt, dan wordt het ontslag van het werkend lid opgeschort totdat er na redelijke termijn een vervanger is gevonden. Een werkend lid kan op elk moment worden uitgesloten door de algemene vergadering met een 2/3e meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, en dit wanneer 2/3e van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Die stemming verloopt geheim. De raad van bestuur kan een werkend lid schorsen in afwachting van een algemene vergadering waarin beslist wordt over de uitsluiting. Het lidmaatschap van een werkend lid eindigt van rechtswege bij het overlijden van dat werkend lid.

Een werkend lid dat ontslag neemt, wordt uitgesloten of geschorst, alsook de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden werkend lid, hebben geen recht op het maatschappelijk fonds. Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen. Ze mogen geen opgave, verantwoording van de rekeningen, noch het leggen van de zegels of een inventaris vragen.

 

Art. 9      Toegetreden leden

 

De toegetreden leden worden onderverdeeld in volgende categorieën:

-      zij die een jaarlijkse bijdrage betalen;

-      zij die een jaarlijkse bijdrage betalen én deelnemen aan één van de ingerichte activiteiten en/of vanuit de algemene vergadering een bepaalde opdracht krijgen toebedeeld.

 

Art. 10    Toegetreden leden: einde

 

Elk toegetreden lid dat zijn of haar jaarlijkse bijdrage betaalt blijft lid van de v.z.w. Toegetreden leden die hun lidgeld niet betalen komen in een virtuele wachtkamer en na 5 jaar - zonder bijdrage betaald te hebben in die periode - worden deze definitief uit het ledenregister geschrapt. Elk toegetreden lid kan zelf ontslag nemen door dit te melden via de contactpunten van de v.z.w. Het lidmaatschap van een toegetreden lid eindigt van rechtswege bij het overlijden van het toegetreden lid.

 

Art. 11    Toegetreden en werkende leden: bijdrage

 

De bijdrage van de werkende & toegetreden leden wordt vastgelegd door de Algemene vergadering.

 

Art. 12    Ledenregister

 

De raad van bestuur van de v.z.w. is verplicht een ledenregister bij te houden.

Telkens wanneer er wijzigingen optreden in het ledenbestand worden deze wijzigingen digitaal in het ledenregister aangebracht. Op de maatschappelijke zetel wordt een versie van het ledenregister bewaard. Leden hebben het recht om inzage te vragen over de eigen gegevens in het ledenregister. Zij richten hiervoor een schriftelijke vraag (of mail) aan één van de contactpunten van de v.z.w.

De v.z.w. moet, bij mondeling of schriftelijk verzoek, aan de overheden, de administraties en de diensten, met inbegrip van de parketten, de griffies en de leden van de hoven, de rechtbanken en alle rechtscolleges en de daartoe wettelijk gemachtigde ambtenaren, onverwijld toegang verlenen tot het ledenregister en deze instanties bovendien de afschriften of uittreksels uit dit register verstrekken welke zij nodig achten.

 

TITEL IV     DE ALGEMENE VERGADERING

 

Art. 13    Samenstelling

 

De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van bestuur, bij diens afwezigheid door een ander bestuurslid. Elk werkend lid kan zich enkel laten vertegenwoordigen door een ander werkend lid. Elk werkend lid kan slechts één ander werkend lid vertegenwoordigen.

 

Art. 14    Bevoegdheden

 

De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:

-      Het goedkeuren van de statuten

-      Het goedkeuren van wijzigingen aan de statuten

-      Benoeming en afzetting van bestuurders

-      Kwijting verlenen aan bestuurders en commissarissen

-      Goedkeuring van begroting en de rekeningen

-      De ontbinding van de v.z.w.

-      De benoeming van de vereffenaars, indien de v.z.w. wordt ontbonden

-      Het aanstellen en / of uitsluiten van een werkend lid

-      Het toekennen van een specifieke taak, opdracht aan een toegetreden lid, onder de verantwoordelijkheid van een werkend lid.

-      De uitsluiting van een toegetreden lid.

-      Het opstellen en goedkeuren van een intern reglement, indien dat wordt opgesteld.

-      Alle verdere beslissingen die wettelijk of statutair worden voorzien.

 

Art. 15    Samenkomst algemene vergadering

 

De algemene vergadering komt jaarlijks minstens eenmaal samen in het voorjaar. Ze wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur. De oproeping voor de algemene vergadering gebeurt per brief of per e-mail, minimum acht dagen voor het tijdstip van de algemene vergadering. De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de algemene vergadering, evenals een agenda.

Indien minimum 1/5 van de werkende leden een algemene vergadering belegd wenst te zien, dan is de raad van bestuur verplicht deze te beleggen. Ook indien minstens 1/5 van de werkende leden een item op de agenda van een algemene vergadering willen plaatsen, moet dit door de raad van bestuur op de agenda worden gezet.

 

Art. 16    Aanwezigheidsquorum & meerderheden

 

De algemene vergadering kan slechts doorgaan indien er een aanwezigheidsquorum van 50% van de werkende leden is bereikt.

Bij wijziging van de statuten, een wijziging van het doel of de aanstelling of het ontslag van een werkend lid, wordt een strenger aanwezigheidsquorum toegepast, zijnde 2/3 van de werkende leden. Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging is het aanwezigheidsquorum 4/5 van de werkende leden vereist en is unanimiteit van de stemmen vereist. Elk werkend lid heeft één stem. De voorzitter van de raad van bestuur heeft een doorslaggevende stem indien een stemming onbeslist eindigt.

De beslissingen binnen de algemene vergadering over de verschillende agendapunten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en/of vertegenwoordigde uitgebrachte stemmen. Bij wijziging van de statuten of wijziging van het doel van de vereniging, is een bijzondere meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen nodig. Voor het aanstellen van een werkend lid wordt unanimiteit van de algemene vergadering verwacht. Voor het uitsluiten van een werkend lid, is een 2/3e meerderheid van de stemmen nodig. Deze laatste stemming verloopt geheim.

 

Art. 17    Notulen

 

De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in de notulen.

De notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden op de maatschappelijke zetel. De werkende leden worden op de hoogte gesteld van de beslissingen van de algemene vergadering door een kopie van de verslagen per brief of per e-mail. Toegetreden leden kunnen op aanvraag inzage krijgen in de notulen van de algemene vergadering.

 

TITEL V      RAAD VAN BESTUUR

 

Art. 18    Voorwaarden en samenstelling

 

Om als bestuurder te worden aangesteld, moet men werkend lid zijn van de v.z.w.

 

Een bestuurder kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Een bestuurder kan slechts één bestuurder vertegenwoordigen.

 

Uit de raad van bestuur moet de functie van voorzitter aangeduid worden. Deze moet echter op een algemene vergadering met 2/3e meerderheid worden verkozen. Andere functies zoals secretaris, penningmeester kunnen door de raad van bestuur worden toevertrouwd aan één van de werkende leden van de algemene vergadering. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter en bij diens afwezigheid door één van de andere bestuurders, door de vergadering aangeduid.

 

Art. 19    Aantal

 

De raad van bestuur bestaat uit minimum 3 bestuursleden. Het aantal bestuurders moet steeds kleiner zijn dan het aantal werkende leden. Indien bestuurders vrijwillig ontslag nemen, of afgezet worden, moeten zij in functie blijven totdat regelmatig in hun vervanging is voorzien. Wanneer bij ontslag het minimum aantal bestuurders nog gerespecteerd wordt, zal echter het ontslag of afzetting onmiddellijk in werking treden.

 

Art. 20    Benoeming

 

De algemene vergadering benoemt de bestuurders. De benoeming gebeurt bij 2/3e meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

 

De raad van bestuur, bij oprichting gekozen, bestaat uit acht leden:

Voorzitter:      Kris Mampaey,

Bestuurder:    Bart Scheers,

Bestuurder:    Agnes Forceville,

Bestuurder:    Sarah Buelens,

Bestuurder:    Gunter Van den Sande,

Bestuurder:    Gunther Van Hoof,

Bestuurder:    Hendrik Oorts,

Bestuurder:    Frans Oorts.

 

Art. 21    Bevoegdheden

 

De raad van bestuur van de v.z.w. bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte en heeft die bevoegdheden die niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

 

De raad van bestuur kan bevoegdheden delegeren aan werkende leden, inclusief verantwoordelijkheden als penningmeester of secretaris. Bestuurders worden benoemd voor een periode van 6 jaar. Bij de eerste benoeming is dat voor de helft van de bestuurders 3 jaar. Bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van een bestuurder is onbezoldigd.

 

Art. 22    Samenkomst

 

De raad van bestuur moet worden samengeroepen wanneer het belang van de v.z.w. dit vereist. Elke bestuurder heeft het recht de raad van bestuur samen te roepen. Hij of zij richt hiertoe een verzoek aan de voorzitter. De oproeping - die door de voorzitter geschiedt - gebeurt per brief of per e-mail. De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de samenkomst van de raad van bestuur, evenals de agenda. De agenda wordt in samenspraak van voorzitter en bestuursleden samengesteld.

 

Art. 23    Aanwezigheidsquorum & stemming

 

Om geldig te kunnen beraadslagen over alle punten moet minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen binnen de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Een bestuurder kan maar over één volmacht beschikken.

 

Art. 24    Notulen

 

Van de bijeenkomsten van de raad van bestuur worden notulen opgesteld. De originele notulen worden bewaard op de maatschappelijke zetel van de v.z.w.

 

Art. 25    Einde mandaat

 

Indien de termijn van het bestuurdersmandaat verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege. Elke bestuurder kan op elk moment ontslag nemen uit de v.z.w. Dit ontslag dient schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt te worden en worden overgemaakt aan de voorzitter van de raad van bestuur. De bestuurder die ontslag neemt, dient geen opzegtermijn in acht te nemen. Indien door het ontslag de werking van de v.z.w. in gevaar wordt gebracht, wordt het ontslag van de bestuurder opgeschort totdat er na een redelijke termijn een vervanger is aangesteld. Ook de algemene vergadering kan overgaan tot een stemming over het ontslag van een bestuurslid; dit dient met 2/3e meerderheid te gebeuren.

 

TITEL VI     VERTEGENWOORDIGING

 

Art. 26    Meerhandtekeningclausule

 

De v.z.w. wordt vertegenwoordigd in rechte of ten overstaan van derden door de handtekening van de voorzitter of van (minstens) drie bestuurders.  De raad van bestuur kan voor het beheer van de rekeningen van de v.z.w. en de aan dat beheer verbonden betalingen, ontvangsten, facturen, etc. gevolmachtigde(n) aanduiden onder de werkende leden. Deze rapporteert/rapporteren op regelmatige basis over de situatie van de rekeningen tijdens een algemene vergadering (vast agendapunt) en op verzoek tijdens een raad van bestuur. Dit gevolmachtigde werkend lid of leden beheert / beheren de financiën van de v.z.w. als een goede huisvader.

 

TITEL VII    BEGROTING & REKENINGEN

 

Art. 27

 

Het boekjaar van de v.z.w. loopt van 1 januari tot 31 december en uitzonderlijk begint het eerste boekjaar op de dag van oprichting van de v.z.w. en zal eindigen op 31/12. Na goedkeuring van de jaarrekening en de begroting, legt de raad van bestuur verantwoording af voor het beleid in het voorgaande jaar en spreekt de algemene vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders.

 

TITEL VIII   ONTBINDING, NIETIGHEID, VEREFFENING

 

Art. 28

 

De v.z.w. kan op elk ogenblik vrijwillig worden ontbonden. Hiervoor is een aanwezigheidsquorum 4/5 van de werkende leden. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met unanimiteit van aanwezige of vertegenwoordigde stemmen van de algemene vergadering. De rechtbank van eerste aanleg kan op verzoek van een lid, een belanghebbende derde of van het Openbaar Ministerie de gerechtelijke ontbinding uitspreken van de v.z.w. die a) niet in staat is haar verbintenissen na te komen; b) haar vermogen of de inkomsten uit dat vermogen voor een ander doel aanwendt dan dat waarvoor zij is opgericht; c) in ernstige mate handelt in strijd met de statuten, met de wet of met de openbare orde. d) gedurende drie opeenvolgende jaren niet heeft voldaan aan de verplichting om de jaarrekening neer te leggen, tenzij de ontbrekende jaarrekeningen worden neergelegd vooraleer de debatten worden gesloten; e) minder dan vijf leden telt.

 

De nietigheid van de v.z.w. kan op vraag van elke belanghebbende door de rechtbank worden uitgesproken a) indien het doel van de v.z.w. te vaag is uitgedrukt; b) ingeval één van de doeleinden waarvoor de v.z.w. is opgericht, strijdig is met de wet of met de openbare orde; c) ingeval de statuten de naam en het adres van de maatschappelijke zetel van de v.z.w. alsook het gerechtelijk arrondissement waaronder de v.z.w. ressorteert niet vermelden.

 

Art. 29

 

Bij ontbinding, wordt de bestemming van het actief, zijnde het saldo van de v.z.w., vastgesteld door de algemene vergadering aan een doel dat in lijn ligt met het doel van de v.z.w.

 

TITEL IX       SLOT

 

Art. 30

 

Voor alle gevallen die niet voorzien worden door de statuten, zijn de beschikkingen van de v.z.w.-wetgeving waaronder de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk.

 

Aldus goedgekeurd op de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Boom op 24 april 2015.

 

De oprichters beslissen bij eenparigheid van stemmen om met ingang van 24 april 2015 volgende personen te benoemen als bestuurder:

Kris Mampaey, voorzitter;

Bart Scheers, Bestuurder;

Agnes Forceville, Bestuurder;

Sarah Buelens, Bestuurder;

Gunter Van den Sande, Bestuurder;

Gunther Van Hoof, Bestuurder;

Hendrik Oorts, Bestuurder;

Frans Oorts, Bestuurder.